اِنّ الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة

رسد آدمی به جایی,که به جز خدا نبیند/بنگر که تا چه حد است,مقام آدمیىت

دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست